Zwroty/reklamacje


 Procedura reklamacyjna.
1. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru do momentu wydania go Klientowi.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych kodeksie cywilnym, ustawie o prawach konsumenta
3. Sprzedawca nie udziela Klientowi dodatkowych gwarancji na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym.
4. Klient składając reklamację powinien co najmniej podać informacje: rodzaj stwierdzonej wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Klient chcący złożyć reklamację powinien w celach dowodowych dokonać tego drogą pisemną umożliwiającą zapoznanie się z jego treścią np. przy użyciu formularza reklamacyjnego doręczonego wraz z Towarem lub pobranego ze strony internetowej sklepu. Treść pisma reklamacyjnego powinna zawierać minimum dane osobowe (imię i nazwisko Klienta, adres kontaktowy lub adres e-mail), potwierdzenie zakupu (paragon albo maile albo potwierdzenie zapłaty) opis wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić najpóźniej w momencie wysyłki reklamowanego towaru.
6. Klient zostanie w ustawowym terminie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.) Konsumentowi poza wyjątkami ustawowymi (wyjątek stanowią m.in. towary przygotowane według specyfikacji konsumenta lub jego zindywidualizowanych potrzeb) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Zamówienia.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy złożyć w formie jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy podając nazwisko, pełen adres pocztowy, oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, adres e-mail.
3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy skutecznie poinformowaniu o Państwa decyzji w wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, pod warunkiem otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu wysyłki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem środków pieniężnych.
5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać ustawową dopiskę dotyczącą terminu od którego liczony jest termin na odstąpienie: „od dnia ….. (wskazać), w którym będą Klientem sklepu wieszamy.pl weszłam/wszedłem w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przeze mnie weszła w posiadanie rzeczy”.
6. W przypadku wyboru poinformowania elektronicznego o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu pocztą elektroniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy bezpośrednie koszty zwrotu Towarów ponosi Klient.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary na wymiar).